Onderzoek

ED Onderzoek

Voor een ED onderzoek is een beschikking van de gemeente nodig.

Ouders kunnen hun kind in onze praktijk aanmelden voor een onderzoek naar ernstige dyslexie. De ouders maken dan een afspraak voor een intakegesprek. Vervolgens ontvangen de ouders een mail met de volgende drie bijlagen: een Aanmeldingsvragenlijst, een leerlingdossier dyslexie en een Toestemmingsformulier. Het leerlingdossier dyslexie wordt bij downloads weergegeven. Het is de bedoeling dat de hiervoor genoemde documenten en de beschikking van de gemeente vóór dit intakegesprek in onze praktijk aanwezig zijn. Beschrijving zorgniveaus ED kan worden gedownload ter ondersteuning van het invullen van het leerlingdossier.

Op het moment dat het intakegesprek gevoerd wordt, is door de praktijk beoordeeld of de aanmelding ontvankelijk is voor een onderzoek naar ernstige dyslexie. Als de aanmelding ontvankelijk is verklaard, dan wordt een dyslexie onderzoek in onze praktijk uitgevoerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de hoofdbehandelaar of door een medebehandelaar onder toezicht van de hoofdbehandelaar. Het dyslexie onderzoek vindt plaats in onze praktijk gedurende 2 dagdelen. De onderzoeksdata worden in overleg met de ouders afgesproken.

Het onderzoeksverslag (en eventuele dyslexieverklaring) wordt opgesteld door de hoofdbehandelaar. Het verslag wordt uiterlijk 15 werkdagen na het onderzoek opgestuurd. Aan de ouders wordt gevraagd te zorgen voor verdere verspreiding van het verslag (naar de verwijzer en de school van de leerling). Indien van toepassing, wordt een dyslexieverklaring aan de ouders gegeven. Ook met betrekking tot dit document wordt aan de ouders gevraagd te zorgen voor verdere verspreiding.

De resultaten van het onderzoek worden met de ouders en overige betrokken besproken. In het verslag is een behandelingsplan opgenomen. Er wordt in de bespreking afgestemd over de behandeling binnen en buiten school.

Als er sprake is van ED, dan wordt de behandeling door de gemeente vergoed. In andere gevallen, moeten de kosten van de behandeling door de ouders betaald worden.

Wachttijd voor onderzoek:
Maximaal 4 werkweken

Onderzoek GGZ

Voor een onderzoek in de basis GGZ en specialistische GGZ is een beschikking van de gemeente nodig of een verwijzing van een arts.

OPB verricht onderzoeken op een breed terrein binnen de basis GGZ en specialistische GGZ. Te denken valt hierbij aan onderzoek naar ADHD, autisme, de sociaal-emotionele ontwikkeling, concentratie- en werkhoudingsproblemen. Voor een onderzoek binnen de basis GGZ en specialistische GGZ, die vergoed wordt door de gemeente, heeft u een doorverwijzing van een arts (huisarts, specialist of schoolarts) of een beschikking van het CJG nodig. Daarna volgt er een intakegesprek met de ouders. Om een onderzoek te kunnen uitvoeren, ondertekenen de ouders en de cliënt (als die 12 jaar of ouder is), het toestemmingsformulier voor het onderzoek. Verder vullen de ouders een aanmeldingsformulier in. Daarnaast vragen we de ouders, de cliënt en in veel gevallen ook de school, om vragenlijsten over de cliënt in te vullen. Daarna vindt er een onderzoek op één of meerdere dagdelen plaats. Soms vindt er ook een schoolobservatie plaats. Vervolgens wordt een verslag van het onderzoek opgesteld en besproken met de ouders (en de cliënt). Als er sprake is van meerdere behandelaars naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek, dan vindt er samen met de ouders een afstemmingsgesprek plaats met de betrokkenen.

Wat is de basis GGZ?

Een onderzoek wordt in de basis GGZ uitgevoerd start als er sprake is van een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren. Hierbij gaat het om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel.

Wat is de specialistische GGZ?

Een onderzoek wordt uitgevoerd in de specialistische GGZ als er sprake is van complexe zorg die niet binnen de producten van de basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. Een multidisciplinair team wordt bij dit onderzoek ingezet bij cliënten met complexe stoornissen of stoornissen met een duidelijk risico voor de cliënt of zijn/haar omgeving.

Wachttijd voor onderzoek:
Maximaal 4 werkweken

Particulier onderzoek

OPB verricht ook particulier onderzoek.  Te denken valt hierbij aan onderzoek naar intelligentie, leerstoornissen (zoals dyslexie en dyscalculie), concentratie- en werkhoudingsproblemen. Het gaat daarbij om onderzoeken die niet vallen onder de vergoede jeugdzorg.
Door middel van een intakegesprek wordt nagegaan wat de hulpvraag precies is. Daarna worden de mogelijkheden voor een onderzoek besproken.
Om een onderzoek te kunnen uitvoeren, ondertekenen de ouders en de cliënt (als die 12 jaar of ouder is), het toestemmingsformulier voor het onderzoek. Verder vullen de ouders een aanmeldingsformulier in. Daarnaast vragen we de ouders, de cliënt en in veel gevallen ook de school, om vragenlijsten over de cliënt in te vullen. Daarna vindt er een onderzoek op één of meerdere dagdelen plaats. Soms vindt er ook een schoolobservatie plaats. Vervolgens wordt een verslag van het onderzoek opgesteld en besproken met de ouders (en de cliënt). Als er sprake is van meerdere behandelaars naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek, dan vindt er samen met de ouders een afstemmingsgesprek plaats met de betrokkenen.

Wachttijd voor onderzoek:
Maximaal 4 werkweken

Groepsdyslexie onderzoek

OPB verricht ook groepsdyslexie onderzoek in groepen van minimaal 4 leerlingen. Het onderzoek bestaat uit een individueel gedeelte (intelligentie, lezen en concentratie) en een groepsgedeelte met schriftelijke testen. OPB kan dit groepsonderzoek tegen een aantrekkelijk tarief aanbieden. Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, ondertekenen de ouders en de cliënt (als die 12 jaar of ouder is), het toestemmingsformulier voor het onderzoek. Verder vullen de ouders een aanmeldingsformulier in. Daarnaast vragen we de ouders, de cliënt en in veel gevallen ook de school, om gegevens over de cliënt aan te leveren. Vervolgens wordt een verslag van het onderzoek opgesteld en desgewenst besproken met de ouders (en de cliënt). Naar aanleiding van het verslag kan er behandeling van de dyslexie bij OPB plaatsvinden.

Wachttijd voor onderzoek:
Maximaal 4 werkweken

Aanmelden voor een onderzoek:

De ouders kunnen hun kind voor een onderzoek opgeven via het contactformulier, per telefoon: 076-5420722 of per e-mail: info@boom-opb.nl.