Behandeling

ED behandeling

Voor een ED behandeling is een beschikking van de gemeente nodig.

Als er sprake is van ED, dan kan de behandeling door OPB uitgevoerd worden. De ouders (en cliënten van 12 jaar) ondertekenen een behandelingsovereenkomst, voordat er met de behandeling begonnen wordt.

De behandeling kan uitgevoerd worden door de hoofdbehandelaar of een medebehandelaar in onze praktijk.
Soms kan de behandeling op een school plaatsvinden.
Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

Er is een ruimte voor de behandeling aanwezig op de school.
Er zijn minstens 3 leerlingen op die school die door OPB aansluitend behandeld kunnen worden.

De behandelduur is meestal 40 behandelingen. Hierbij wordt uitgegaan van 1 behandelsessie van 45 minuten per week, gedurende deze periode ondersteund door thuisoefeningen op de andere werkdagen van de week van 10-20 minuten per dag.

De behandeling wordt door de behandelaar na 20 sessies en na 40 sessie geëvalueerd. Er wordt naar aanleiding daarvan een nieuw behandelplan voor de volgende periode opgesteld. De ouders krijgen een schriftelijk verslag van de evaluatie.

Na afloop van de totale behandeling wordt de ouders gevraagd de enquête klanttevredenheid van het NKD in te vullen.

Wachttijd voor behandeling:
Maximaal 4 werkweken

Behandeling GGZ

Voor een behandeling in de basis GGZ en specialistische GGZ is een beschikking van de gemeente of een verwijzing van een arts nodig.

OPB biedt behandeling op een breed terrein binnen de basis GGZ en specialistische GGZ. Zo behandelen wij bijvoorbeeld sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, concentratieproblemen en problemen op het gebied van de executieve functies.

Een behandeling start met een intakegesprek met de ouders. Vervolgens wordt een behandelingsovereenkomst opgesteld die de ouders ondertekenen en de cliënt als die 12 jaar of ouder is. In die behandelingsovereenkomst wordt het doel van de behandeling beschreven. In principe vindt de behandeling eens per week plaats. Een behandeling van een uur bestaat uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten administratieve verwerking en voorbereidingstijd. De ouders ontvangen een schriftelijk verslag van iedere behandeling. Na iedere 10 bijeenkomsten wordt de behandeling met de ouders geëvalueerd.

De behandeling vindt meestal in de praktijk van OPB plaats.
Soms kan de behandeling op school plaatsvinden.
Voorwaarden daarvoor zijn:

Er is een ruimte op school aanwezig voor de behandeling.
Er zijn minstens 3 leerlingen op die school die aansluitend door OPB behandeld kunnen worden.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek. De behandeling eindigt in ieder geval aan het eind van de duur van de beschikking of de doorverwijzing.

Wat is de basis GGZ?

Een behandeling start als er sprake is van een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren. Hierbij gaat het om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel.

Wat is de specialistische GGZ?

Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. Een multidisciplinair team behandelt veelal deze cliënten met complexe stoornissen of stoornissen met een duidelijk risico voor de cliënt of zijn/haar omgeving.

Wachttijd voor behandeling:
Maximaal 4 werkweken

Particuliere behandeling

Wanneer de behandeling niet vergoed wordt door de gemeente, dan biedt OPB ook particuliere behandeling aan.

Te denken valt daarbij aan remedial teaching, bijles voor middelbare scholieren of examentraining.

Er wordt een intakegesprek met de ouders gevoerd voorafgaand aan de behandeling. Vervolgens wordt een behandelingsovereenkomst opgesteld die de ouders ondertekenen en de cliënt als die 12 jaar of ouder is. In die behandelingsovereenkomst wordt het doel van de behandeling beschreven. In principe vindt de behandeling eens per week plaats. Een behandeling van een uur bestaat uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten administratieve verwerking en voorbereidingstijd.

De behandeling vindt plaats in de praktijk van OPB.

Ouders ontvangen elke maand een nota voor het aantal uren behandeling in de afgelopen maand. De ouders ontvangen een schriftelijk verslag van iedere behandeling.

Na iedere 10 bijeenkomsten wordt de behandeling met de ouders geëvalueerd. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek.

Wachttijd voor behandeling:
Maximaal 4 werkweken

Aanmelden voor behandeling:

De ouders kunnen hun kind voor behandeling opgeven via het contactformulier, per telefoon: 076-5420722 of per e-mail: info@boom-opb.nl.