Missie & Visie

Missie

Jeugdigen met leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problemen optimaal laten integreren in de maatschappij door het ondersteunen van de zwakke punten en het inzetten van de sterke punten van de jeugdigen.

Visie

OPB streeft ernaar middels onderzoek en behandeling van jeugdigen de kwaliteit van het leven van zo veel mogelijk jeugdigen in Noord-Brabant en de nabije omgeving daarvan te verbeteren. OPB zet daarbij het netwerk van de jeugdige zoveel mogelijk in, zodat er op een efficiënte manier ondersteuning aan de jeugdige en diens netwerk gegeven kan worden. Daarbij delen wij onze kennis en vaardigheden met het netwerk.