Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

Vergoedingsregeling

Vanaf 1 januari 2015 maakt dyslexiezorg voor kinderen in het basisonderwijs deel uit van de zorgplicht van de gemeenten krachtens de nieuwe jeugdwet. De dyslexiezorg wordt uitgevoerd zoals is beschreven in het zorgprotocol: het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDD&B). Hierin is de optimale zorg beschreven, gebaseerd op de huidige wetenschappelijke, beroepsinhoudelijke en maatschappelijke inzichten.

Wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, kan gebruik gemaakt worden van deze vergoeding. Om hiervoor in aanmerking te komen dient het leerlingdossier te voldoen aan strikte criteria: In het leerlingdossier moeten handelingsplannen zijn opgenomen en moet blijken dat de leerling op 3 opeenvolgende toetsmomenten E-scores heeft behaald voor lezen of op 3 opeenvolgende toetsmomenten E scores heeft behaald voor spelling en D scores voor lezen. Er dient daarbij sprake  geweest te zijn van  kwalitatief deskundige extra zorg voor lezen en/of spelling in de periodes tussen de 3 toetsmomenten (zie de download Beschrijving zorgniveaus EED).

Vanaf 1/1/2015 is naast het opstellen van een leerlingdossier een beschikking nodig van de gemeente waarin de ouders wonen. Ouders dienen in contact te treden met de school om een aanvraag te doen voor een dyslexie onderzoek. De school bespreekt vervolgens de aanvraag samen met een generalist centrum jeugd en gezin (CJG)/ schoolmaatschappelijk werk. Als er inderdaad een vermoeden van dyslexie is, dan wordt er een beschikking door het CJG opgesteld.

Verder moeten voor een onderzoek door de ouders de volgende gegevens aangeleverd worden:

  • kopie legitimatiebewijs van uw zoon/dochter met bsn nummer
  • kopie legitimatiebewijs van de gezaghebbende ouder met bsn nummer.

Voordat een onderzoek naar EED uitgevoerd wordt in onze praktijk, wordt beoordeeld of het leerlingdossier voldoet aan alle eisen (ontvankelijk is). De eindverantwoordelijkheid van goedkeuring van het leerlingdossier ligt namelijk altijd bij de praktijk waar de leerling aangemeld is.

Als het leerlingdossier voldoet aan alle eisen en er een beschikking is vanuit de gemeente,  dan kunnen wij een dyslexieonderzoek afnemen conform de richtlijnen zoals die door het Masterplan dyslexie zijn opgesteld. De kosten voor dit onderzoek worden vergoed door de gemeente, ook als uit het onderzoek blijkt dat er toch geen sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie.

Wanneer op basis van de onderzoeksresultaten blijkt dat de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie kan worden gesteld, dan komt de leerling in aanmerking voor een vergoed begeleidingstraject

 

Onderzoek

Ouders kunnen hun kind in onze praktijk aanmelden voor een onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie. De ouders  maken dan een afspraak voor een intakegesprek. Vervolgens ontvangen de ouders een mail met de volgende drie bijlagen: een Aanmeldingsvragenlijst, een Vragenlijst leerlingdossier dyslexie en een Toestemmingsformulier. Deze stukken worden als downloads op deze website weergegeven. Het is de bedoeling dat de hiervoor genoemde documenten en de beschikking van de gemeente vóór dit intakegesprek in onze praktijk aanwezig zijn.

Op de website worden ook de volgende downloads weergegeven ter ondersteuning van het invullen van het leerlingdossier: Beschrijving zorgniveaus EED en de Handleiding leerlingdossier dyselxie.

Op het moment dat het intakegesprek gevoerd wordt, is door de praktijk beoordeeld of de aanmelding ontvankelijk is voor een onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie. Als de aanmelding ontvankelijk is verklaard, dan wordt een dyslexie onderzoek in onze praktijk uitgevoerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de hoofdbehandelaar of door een medebehandelaar onder toezicht van de hoofdbehandelaar. Het dyslexie onderzoek vindt plaats in onze praktijk gedurende 2 dagdelen. De onderzoeksdata worden in overleg met de ouders afgesproken.

Het onderzoeksverslag (en eventuele dyslexieverklaring) wordt opgesteld door de hoofdbehandelaar. Het verslag wordt uiterlijk 15 werkdagen na het onderzoek opgestuurd. Aan de ouders wordt gevraagd te zorgen voor verdere verspreiding van het verslag (naar de verwijzer en de school van de leerling). Indien van toepassing, wordt een dyslexieverklaring aan de ouders gegeven. Ook met betrekking tot dit document wordt aan de ouders gevraagd te zorgen voor verdere verspreiding.

De resultaten van het onderzoek worden met de ouders en overige betrokken besproken. In het verslag is een behandelingsplan opgenomen. Er wordt in de bespreking afgestemd over de behandeling binnen en buiten school.

Als er sprake is van EED, dan wordt de behandeling door de gemeente vergoed. In andere gevallen, moeten de kosten van de behandeling door de ouders betaald worden.

 

Behandeling

Als er sprake is van EED, dan kan de behandeling in onze praktijk plaatsvinden. De ouders ondertekenen een behandelingsovereenkomst, voordat er met de behandeling begonnen wordt. De Behandelingsovereenkomst OPB staat als download op deze website.

Bij de behandeling van EED wordt er telkens een behandelplan voor 10 weken opgesteld dat het volgende bevat: doelen, inhoud, duur en oefenverplichtingen van de cliënt en/of ouders/verzorgers en de activiteiten van de behandelaar met betrekking tot derden (indien van toepassing). Per sessie wordt er een behandelingsformulier ingevuld.

De behandeling kan uitgevoerd worden door de hoofdbehandelaar, een medewerker van onze praktijk of door een externe behandelaar in zijn of haar eigen praktijk. Als de behandeling in onze praktijk plaatsvindt, dan wordt deze uitgevoerd door de hoofdbehandelaar of door een medebehandelaar (onder toezicht van de hoofdbehandelaar). Een externe medebehandelaar moet ingeschreven zijn in het Register medebehandelaars van het KD. Er wordt met de externe medebehandelaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De medebehandelaar behandelt met dezelfde methoden die in onze praktijk gebruikt worden en voert evaluaties uit op dezelfde momenten met dezelfde instrumenten als die in onze praktijk gebruikt worden.

De behandelduur ligt meestal tussen de 20 en 40 behandelingen. Hierbij wordt uitgegaan van 1 behandelsessie van 45 minuten per week, gedurende deze periode ondersteund door thuisoefeningen op de andere werkdagen van de week van 10-20 minuten per dag. De duur van de behandeling hangt af van de ernst van de dyslexie en persoonsgebonden factoren als motivatie.

De behandeling wordt door de behandelaar telkens na 10 sessies geëvalueerd. Er wordt naar aanleiding daarvan en nieuw behandelplan voor de volgende 10 weken opgesteld. De ouders krijgen een schriftelijk verslag van de evaluatie. De hoofdbehandelaar evalueert de ontwikkeling elke 20 weken door middel van een afname van de EMT, de Klepel en eventueel het PI dictee (bij spellingproblemen). Dit geldt zowel voor leerlingen die in onze praktijk behandeld worden als voor leerlingen die in een praktijk van een externe  behandelaar behandeld worden. De ouders krijgen een schriftelijk verslag van de evaluaties door de hoofdbehandelaar.

Na afloop van de totale  behandeling wordt de ouders gevraagd de Enquête klanttevredenheid van het KD in te vullen. Dit formulier staat als download op deze website.

Aanmelden voor een onderzoek

De ouders kunnen een leerling opgeven via het contactformulier, per telefoon of per e-mail.