Algemeen onderzoek

Er kunnen zich bij uw kind problemen voordoen in de school- of thuissituatie. Voor een aantal van die problemen is ondersteuning door een orthopedagoog bij het vinden van een oplossing wenselijk. Een orthopedagoog stelt in een onderzoek de mogelijkheden van uw kind en de oorzaken van de problemen vast. Verder worden er naar aanleiding van een onderzoek begeleidingsadviezen gegeven.

Enkele aanleidingen om een onderzoek te laten verrichten zijn:

  • Uw kind presteert onvoldoende op één of meerdere leergebieden.
  • De prestaties van uw kind komen niet overeen met de verwachtingen.
  • Uw kind heeft regelmatig last van hoofdpijn, buikpijn, eet- of slaapproblemen.
  • Er is sprake van gedragsproblemen.

Wij verrichten onderzoek op o.a. de volgende gebieden:

  • Dyslexie
  • Dyscalculie
  • Capaciteiten
  • Hoogbegaafdheid
  • ADHD

Onze werkwijze

Als u uw kind heeft aangemeld voor een onderzoek, dan sturen wij u een aanmeldingsformulier. Verder voegen wij voor middelbare scholieen een vragenlijst over het omgaan met huiswerk toe. Bij leerlingen met gedrags- of sociaal-emotionele problemen voegen wij gedragsvragenlijsten voor de ouders, de leerling en de mentor toe. U vult het aanmeldingsformulier in en stuurt dit formulier en de vragenlijsten uiterlijk een week voor het onderzoek aan ons terug. Op de afgesproken datum vindt het onderzoek plaats. Aan het begin van het onderzoek voeren wij een gesprek met u aan de hand van het aanmeldingsformulier. Bij het onderzoek betrekken wij graag informatie van de school die uw kind bezoekt en gegevens van eventuele behandelaars. Deze informatie verkrijgen wij via de ouders of vragen wij op, na schriftelijke toestemming van de ouders.

Vervolgens voeren wij het onderzoek uit. Wij schrijven op basis van de onderzoeksgegevens een verslag, waarin een begeleidingsadvies opgenomen wordt. Dit verslag wordt met de ouders en de leerling besproken. Wij stellen het zeer op prijs als de personen die de begeleiding gaan uitvoeren bij deze bespreking aanwezig zijn. In overleg wordt bepaald hoe de begeleiding georganiseerd kan worden.

Indien gewenst, kunnen wij met de school overleggen over de organisatie van de begeleiding. Wanneer er voor uw kind extra begeleiding buiten school nodig is, dan kunnen wij uw kind begeleiden of u ondersteunen bij het zoeken naar passende begeleiding.

Kosten voor een individueel onderzoek

In het schooljaar 2018/2019 gelden de volgende kosten voor een individueel onderzoek:

De kosten voor een individueel onderzoek naar dyslexie of dyscalculie  bedragen € 700,00.

De kosten voor een individueel capaciteitenonderzoek bedragen € 400,00.

De kosten voor een breed individueel psychodiagnostisch onderzoek bedragen € 840,00.

Verder bestaat de mogelijkheid om bij OPB een screening uit te laten voeren van een uur om na te gaan of een onderzoek (bijv. naar dyslexie of dyscalculie)  zinvol is.

Een dergelijke screening kost € 75,00.

Wanneer u naar aanleiding van de screening besluit om een individueel onderzoek bij OPB uit te laten voeren, dan worden de kosten van de screening in mindering gebracht op de kosten van het onderzoek.

Over het algemeen worden de kosten voor een onderzoek alleen vergoed door de gemeente waar u woont, als u een doorverwijzing voor een onderzoek hebt gekregen van een huisarts of CJG.

 

Groepsonderzoek naar dyslexie

OPB neemt op verschillende middelbare scholen groepsonderzoeken af op het gebied van dyslexie. Een dergelijk onderzoek bestaat uit een individueel gedeelte waarin mondelinge testen afgenomen worden en een gedeelte in een groep, waarin schriftelijke testen afgenomen worden.

Een dergelijk dyslexie onderzoek kost in schooljaar 2018/2019: € 500,00.

De kosten van een screening worden niet in mindering gebracht op de kosten van een groepsonderzoek naar dyslexie.

 

Aanmelden voor een onderzoek

De ouders kunnen hun kind opgeven voor een individueel onderzoek via het contactformulier, per telefoon of per e-mail.

Een aanmelding voor een groepsonderzoek naar dyslexie loopt meestal via de school die uw kind bezoekt.

Als u zelf een groep kunt samenstellen voor een groepsonderzoek, dan kunt u rechtstreeks een aanmelding doen via het contactformulier, per telefoon of per e-mail.